Verksamhet 2003

Föreningens mötesverksamhet under 2003

Kalenderårets första medlemsmöte hölls den 30 januari. Första information om planerad nerläggning av uppfinnarverkstaden gavs och mötet gjorde en sammanställning av uppfinnares behov av bl a verkstadsresurser som argument för en fortsatt eller alternativ drift av uppfinnarverkstad.

Den 18 februari hölls ett stort möte på TEM med 30-talet uppfinnare och representanter för Malmö stad. Där kunde Eva Engqvist och Stefan Månsson från Näringslivskontoret bara bekräfta beslutet om att lägga ner uppfinnar­verk­staden men inte lova något nytt stöd för uppfinnarna. Föreningen lovades stöd för att hitta ny möteslokal efter att TEM avvecklar verksamheten i Malmö. Mötet blev uppmärksammat och tydligt refererat i SDS och Sk Dagbladet.

Årsmötet den 27 februari hölls i TEMs lokaler på Agnesfridsvägen där 19 medlemmar var närvarande. Föreningen beslöt att godkänna förslaget till nya stadgar. (För stadgeändring behövs godkännande vid två medlemsmöten och nästa beslut om godkännande togs den 27 mars). Stadgarna finns utlagda på www.malmouppfinnare.se.

Den 27 mars hade föreningen inbjudits till Curt Hallbergs experimentlab på Augustenborg, där vi fick en mycket intressant genomgång av idéer om vattnets natur och möjligheter att rena det med okonventionella metoder. Det blev ett uppskattat möte, som vi tackar Curt för.

Den 24 april var annonserat som ett allmänt möte med temat ”Uppfinnaren – Entreprenören – Marknadsföraren”. Inbjuden gäst var Fingal Morén från Eslövs Uppfinnarklubb. Den beslutade nedläggningen av Uppfinnarverkstaden i Malmö diskuterades livligt och många, däribland en arbetsgrupp inom föreningen, arbetar med skrivelser, möten och insändare för att påverka myndigheter i ärendet. En konsekvens av att TEM lämnar Fosie Farm är att föreningen kommer att sakna möteslokal inför hösten.

Ett planerat medlemsmöte den 22 maj blev tyvärr inställt men föreningen kunde starta höstens aktiviteter i nya möteslokaler den 24 september. Vi hade till slut nått en överenskommelse med MINC Malmö Incubator AB och får tills vidare ha våra möten i deras lokal på Anckargripsgatan. Vid detta möte hälsade först Anders Sjöstedt, som är VD för MINC, föreningen välkommen och presenterade deras verksamhet. Därefter höll Björn Bjerke, professor på Malmö högskola, ett mycket uppskattat föredrag om entreprenörskap.

30 oktober var nästa medlemsmöte på MINC, då Kjell Hansén från försäkringsbolaget if informerade om bl a ansvarsförsäkringar. Två olika förslag till logotype för föreningen hade utarbetats av Percy Thulin och med stor majoritet förordade medlemmarna ett av dessa. Percy åtog sig att tillverka en skylt att ställa upp väl synligt vid våra möten.

17 november deltog 5 av föreningens medlemmar vid en sammankomst i Hässleholm med Skånes uppfinnarföreningar, och den följande utdelningen av Framtidsbäraren, en utmärkelse som Innovation Skåne varje år ger till förtjänta uppfinnare i regionen och som detta år tilldelades 13 innovatörer.

27 november hölls ett möte med förtäring a la buffé och allmän diskussion om uppfinnandets vedermödor.

11 december samlades ett tiotal medlemmar på restaurang Regina för att förbereda julfirandet genom att redan nu äta gott, dricka lite öl och ha allmänt trevligt. Föreningens övriga verksamhet

Föreningen har kraftfullt protesterat mot nedläggningen av Malmö Uppfinnarverkstad. Man har i en informell arbetsgrupp energiskt försökt hitta möjlighet till fortsatt verksamhet med prototypverksamhet, bl a vid direkta möten med representanter för Näringslivskontoret. Detta har hittills inte gett resultat.

Föreningen har tills vidare möjlighet att ha mötesverksamhet på MINC.

Föreningen ansökte i mars om bidrag från bl a EFS-rådet för en inventering av innovatörer, hantverkare m fl i en del av Malmö. Projektet var kostnadsberäknat till nära 200 tkr men inte alla instanser beviljade sin andel av projektkostnaden och det kunde därför inte genomföras.

Per Trollvik, som varit suppleant i styrelsen, har flyttat till Trollhättan men har tills vidare fortsatt sköta vår webbsajt. Även Per Hällebo, tidigare chef på TEM, har lämnat Malmö och uppdraget som sekreterare i föreningen för annan verksamhet.

Föreningen är fortsatt medlem i Svenska Uppfinnareföreningen. Från många håll har kraftiga protester riktats mot SUF för deras avgifter och stockholmsfixerade verksamhet, men vi anser det vara viktigt med en central instans som kan hävda uppfinnarnas intressen.
Föreningens medlemmar och styrelse samt ekonomi

Föreningen har under året bestått av 39 medlemmar. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och därutöver flera överläggningar per telefon och via e-post.

Föreningens ekonomi är god. Likvida tillgångar, per 31 dec 2003 är 20 069 kr. Föreningen har inga anslag eller andra intäkter än medlemsavgifter. Föreningen har inga skulder.

Föreningens styrelse har under 2003 varit följande: VALD PERIOD MANDATPERIOD UTGÅR

Ordförande Jan-Erik Vallin 03 1 år 2004 V ordf Percy Thulin 02 2 år 2004 Sekreterare Percy Thulin 03 1 år 2004 Kassör Leif Erlandsson 03 2 år 2005 Ord ledamot Fia Niemi 03 1 år 2004 Henrik Thor-Larsen 03 2 år 2005 Suppleant Peter Hermansson 03 1 år 2004 Suppleant o webmaster Per Trollvik, 03 1 år 2004

Revisor Bo Bergdahl 03 1 år 2004 Revisor Ulf Divall 03 1 år 2004 Revisorssuppleant Olle Blom 03 1 år 2004

Valberedning Gösta Dahl, Stig Jönsson och Bertil Åkesson 2004

Malmö den 29 januari 2004

—————————- —————————- ——————————-

Jan-Erik Vallin, ordf Percy Thulin, sekr Leif Erlandsson, kassör

————————– ————————–

Henrik Thor-Larsen Fia Niemi