Stadgar

Malmö Uppfinnarförening

Gällande fr o m 2018-03-14

§ 1 Ändamål

Malmö Uppfinnarförening är en ideell förening med syfte att:

  •       stimulera och stödja idé- och uppfinnarverksamhet.
  •       tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
  •       förmedla kontakter mellan uppfinnare och företag för att stimulera såväl
  •       uppfinnarverksamhet som företagens produkt- och metodutveckling.

§ 2 Verksamhetsområde

Malmö Uppfinnarförening, här nedan kallad föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3 Medlemskap

Envar som är intresserad av föreningens verksamhet kan antas som medlem. För att vara röstberättigad vid årsmötet skall medlem ha betalt innevarande års medlemsavgift före 15 februari. Medlem som otillbörligen utnyttjar andra medlemmars idéer eller röjer dem för utomstående, eller på annat sätt uppträder så att föreningens anseende därigenom nedsättes, kan av styrelsen föreslås uteslutas ur föreningen. För att gälla såsom styrelsens beslut om uteslutning fordras att tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid närmast följande utlyst föreningsmöte förenat sig om beslutet.

§ 4 Styrelsen

Föreningens styrelse består av lägst fem och högst elva ledamöter inklusive ordföranden samt två suppleanter. Ordföranden väljes av årsmötet för en period av ett år. Övriga ledamöter för en period av två år och suppleanter för en period av ett år. Styrelseledamöter och suppleanter kan återväljas. Styrelsen fördelar inom sig ansvarsområden. Beslut inom styrelsen förutsätter att minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har endast utslagsröst vid lika röstetal, gäller även vid allmänna möten. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening enligt styrelsebeslut.

§ 5 Styrelsens åliggande

Föreningens styrelse leder föreningens verksamhet, representerar densamma och verkställer dess beslut samt handhar föreningens ekonomi under gemensamt ansvar. Styrelsen avger årligen verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.

§ 6 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 7 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två av föreningen valda revisorer som efter räkenskapsårets utgång avger undertecknad revisionsberättelse till årsmötet.

§ 8 Valberedning

Valberedning skall bestå av tre medlemmar ur föreningen varav en kan vara styrelseledamot eller suppleant.

§ 9 Föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöten sker senast sju (7) dagar före mötet via e-post. Mötesbeslut fattas med enkel majoritet. På extramöte skall endast de ärenden förekomma för vilka utlysts och angivits i kallelsen.

§ 10 Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas före den 15 mars. Kallelse sker med e-post senast tre veckor före mötet. Beslut på årsmöte sker med enkel majoritet. På årsmöte väljs styrelseledamöter varvid överlappande två års mandattider eftersträvas.

På årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden.

3. Val av mötessekreterare.

4. Justering av röstlängden.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.

11. Beslut med anledning av föreningens resultat.

12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

14. Val av ordförande för ett år enligt § 4.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt § 4.

16. Val på ett år av revisorer och revisorsuppleant enligt § 7.

17. Val på ett år av tre ledamöter i valberedningen enligt § 8.

18. Från styrelsen hänskjutna ärenden eller av medlem i föreskriven ordning väckt förslag (skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast två veckor före årsmötet).

19. Andra ärenden som blivit i kallelsen till årsmötet angivna

20. Avslutning

§ 11 Ändring av stadgar

Ändringar och tillägg i föreningens stadgar är endast giltiga efter beslut vid två på varandra följande utlysta föreningsmöten, avhållna med minst 14 dagars mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras godkännande av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 12 Föreningens upphörande

Vid förslag om föreningens upplösning, som kan väckas av medlem, krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten och med godkännande av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. På nämnda möten beslutas också om hur föreningens tillgångar skall fördelas eller användas.