Verksamhet 2007

Mötesdagar under våren

25/1 Torsdag, kl. 18 Peter Nilsson
höll ett informellt föredrag om vad han kan om riskkapitalmarknaden och vad han kan hjälpa till med. Peters powerpoint-presentation

15/3  Torsdag, kl. 18 – Årsmöte, med styrelseval. Bo Dankvardt från projektet Snilleblixtarna berättade om satsning på barn och ungdomars kreativitet. Närvarolotteri, några skänkta vinster, lottades ut. Årsmötesprotokoll m. Bild –  Cecilias PP-presentation (1Mb)


29/3  Torsdag, kl. 18 – Allmänt möte Lennart Dennerman berättade om sin idé om en ny finansieringsfunktion, som som bättre tillgodoser uppfinnarens insats. Mötesreferat

26/4 Torsdag, kl. 18Claes Rosenius, som företräder Senior Partners Syd, berättade om vad deras organisation kan göra för innovatörer och små företagare.

31/5 Torsdag, kl. 18 – Medlemsmöte hos Signar o. Lilly Nordlund på Cafe Stallet, Klågerup.Detta möte blir vårsäsongens sista, och säkert ett spännande sådant. Vi får se ett antal av Signars konstruktioner på skiss och bild och höra ännu mer av en uppfinnare med många järn i elden. Mötesreferat.

Mötesdagar under hösten

30/8  Torsdag, kl. 18
Höstsäsongens första möte blev interaktivt. Styrelsen demonstrerade återigen vårt forum på nätet, vår hemsida och dess funktioner.
Dessutom hade vi information om lokalfrågan, där vi tills vidare har ytterligare en mötesplats, förutom Minc.

27/9 Torsdag, kl. 18Prisceremoni – utdelning av priser till länsfinalister från Skåne till SKAPA-.priset. De prisvinnande bidragen presenterades av pristagarna. Info om Venture Cup av projektledare Sofie Nilsson. Mötesreferat

25/10  Torsdag, kl. 18Tema: Produktutveckling Jackie visar färska bilder från Tekniska Mässan 2007. Thorild visar bilder från en uppfinnarutställning i Blekinge som exempel på hur man kan presentera sina idéer för allmänheten. Mötesreferat

29/11 Torsdag, kl. 18Curt Hallberg berättar om sina egna erfarenheter av produktutveckling och om vägen från idé till företag. Dessutom, som första gäst denna kväll, kommer Jens Grip från LOOM AB ett alldeles nytt företag, som med skrivare tillverkar tredimensionella prototyper från 3D-ritning.

Mötet den 19/12 på Stadsbiblioteket, som föreslogs på förra mötet blir inte av, utan nästa träff är den 31/1 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

Föreningens verksamhet under 2007

Kalenderårets första medlemsmöte hölls den 25 januari i Kockumssalen på Minc där Peter Nilsson,  som representerade några riskkapitalbolag, och Christian Altenius, som grundat sajten www.citypolarna.se presenterade sina verksamheter. Mötet bevistades av 23 personer varv 20 medlemmar.

Föreningens årsmöte som skulle hållits den 22 februari fick uppskjutas p.g.a. snöoväder och hölls i stället den 15 mars på Minc. 18 medlemmar deltog, valde styrelse och fattade beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2008. Föreningens verksamhetsplan prolongerades att gälla även för 2007. Vid mötet presenterade Cecilia Svensson möjliga framtidsplaner för Muff och genomförde tillsammans med Kristian Hansson en enkät rörande olika intresse­områden. Efter årsmötet höll Bo Dankvardt från Snilleblixtarna en föreläsning  om kreativitet och ungdomligt nyskapande.

Torsdagen den 29 mars hölls föreningens andra medlemsmöte på Minc där Cecilia Svensson redovisade prioriteringar av vad som kan göras i olika faser när det gäller en förnyelse av föreningens verksamhet. Därefter höll Lennart Dennerman ett föredrag om en alternativ plan för riskkapitalförsörjning i Sydsverige. 20 medlemmar deltog.

Torsdagen den 26 april hölls föreningsmöte på Minc varvid Claes Rosenius berättade om vad Senior Partners Syd kan göra för innovatörer och småföretagare. I mötet deltog 15 medlemmar.

Torsdagen den 31 maj hölls vårens sista medlemsmöte hos Signar och Lilly Nordlund på Café Stallet, Klågerup. Signar berättade om sina upplevelser  som uppfinnare och entreprenör. 15 medlemmar deltog.

Höstens första medlemsmöte hölls den 30 augusti på Minc där föreningens hemsida och nya Forum demonstrerades på storbild av Jackie Derving.  16 medlemmar deltog.

Vid Muffs andra höstmöte den 27 september agerade föreningen som värd – på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen – för stipendieutdelning till två länsfinalister till SKAPA-priset med Sten Newman från ik2 som prisutdelare.  Därefter höll två av finalisterna, Anders Grönberg och Stefan Hansson, föreläsningar om sina prisvinnande projekt: en metod att skarva tarmar resp diagnosmetod för havandeskapsförgiftning. Vid mötet deltog även Sara Cederlund som informerade om Venture Cup. 17 personer deltog varav 10 medlemmar.

Vid möte den 25 oktober visade Jackie Derving ett bildspel och berättade  om uppfinningar utställda i Almis montrar på Tekniska Mässan i Stockholm. Han informerade även från SUFs extra årsmöte där avgiftsnivåerna till SUF fastställdes. Ännu en gång informerade Jackie om MUffs Forum samt om ”Innovationstorget” och förteckningen över länkar på MUffs hemsida. Thorild Ljunggren visade en videofilm från en uppfinnarutställning i Karlshamn, en film om en egen produkt och berättade om erfarenheter från såväl produktutvecklings- som marknadsföringsfasen för densamma samt visade en film om Uppfinnarskolan idéum i Lidköping. På förslag från Cecilia Svensson formerades en  ungdomsgrupp inom MUff. Mötet bevistades av 16 personer varav 15 medlemmar.

Vid möte den 29 november berättade Curt Hallberg om företaget Watreco som han startat tillsammans med några kollegor – placerat på Minc – och om Vortexmetoden (som bygger på vattenvirvling) och dess tillämpningar inom en mångfald områden och visade bilder härifrån. Vid mötet demonstrerade även Jens Grip och Adam Gerthel från Loom AB hur man kunde ta fram prototyper med hjälp en ny sorts ”skrivmaskin”. Vid mötet deltog 28 personer varav 22 medlemmar.

Ett planerat besök på Malmö Stadsbibliotek före jul blev inte av p.g.a. tidsbrist hos biblioteket.

Föreningens och medlemmars övriga verksamhet

Föreningen har en uppskattad hemsida, som berömvärt sköts av Jackie Derving. Den genererar många nya kontakter och även nya medlemmar. Hemsidan har under året kompletterats med flera länkar som kan underlätta produktutvecklingsarbetet. Dessutom har ett Forum tillagts som emellertid ännu inte börjat utnyttjas i någon större utsträckning av medlemmarna.

Föreningen representerades på SUFs årsmöte i Kalmar av Thorild Ljunggren och på SUFs extra årsmöte och ordförandekonferens i Stockholm av Jackie Derving.

Föreningen har förlängt kontraktet och har kunnat ha mötesverksamhet på Malmö Incubator AB, Minc under hela året. Föreningen har även tecknat avtal med kontorshotellet Malmö Arena i kvarteret St Gertrud om medlemskap på nätverksnivå för att kunna hålla styrelsemöten och brainstormingsessioner där. Thorild Ljunggren har därutöver blivit invald i styrelsen för Malmö Arena.

Curt Hallberg och Leif Erlandsson har hållit lektioner på Sundsgymnasiet i Vellinge om uppfinningar och entreprenörskap.

Thorild Ljunggren har  under våren deltagit i möte med Skånes InnovationsAllians i Kristianstad och har deltagit i aktiviteter där Snilleblixtarna medverkat i Ystad vid två tillfällen under året, dels Ungdoms/Snilleblixtmässa under våren, dels Idédag under hösten, i samarbete med MUff-medlemmen Jasenka Åkerlund, Ystad, i det senare arrangemanget som representant för Skånes InnovationsAllians.

Föreningen har av Dansk Opfinderforening i febr o april inbjudits att medverka i ”brainstorming” kring nya produkter. Tyvärr har ingen från MUff kunnat vara med.

Styrelsen har under sensommaren gjort en uppvaktning hos näringslivschef Björn Bergman, Malmö,  vilket resulterat i ett engångsbidrag till föreningen om 15.000 kr.

Styrelsen har utsett Thorild Ljunggren att tillsammans med representanter för andra uppfinnarföreningar i Skåne samt ALMI deltaga i juryarbete för utseende av  mentorprisstipendiater till av SUF utlysta mentorpriser. Till mentorpristagare från Skåne utsågs enhälligt Roland Jönsson och Charlotte Lorentz.

Styrelsen har under året fortsatt med inventeringar av möjliga lokaler där uppfinnare kan bedriva framställning av prototyper. Arbetet härmed fortsätter under 2008.

Ett flertal konsultationer har getts till uppfinnare såväl per telefon som vid inbokade möten. Nya intressenter har dessutom ringts upp och inbjudits till möten.

Ett möte hölls under hösten i Malmö mellan SUFs styrelseordförande Peter Jörgensen och företrädare för MUff.

Föreningen har under året (ny)registrerats i föreningsregistret hos Fritidsförvaltningen. Härigenom får föreningen inbjudningar till arrangemang av olika slag. Sålunda har föreningen anmält intresse att deltaga med teknikinformation till skolungdom i åk 5-8 i ”Kul-i-fem”-arrangemang vecka 8, 2008  där aktiviteten kommer att genomföras om tillräckligt antal ungdomar anmäler sig. Däremot tilldelades föreningen inte plats vid en friluftsmässa på förhösten vid Stadsbiblioteket där tanken annars
varit att visa upp uppfinningar med anknytning till friluftsområdet. Mässan och föreläsningar i anslutning därtill bevakades dock på ordförandens uppdrag av MUff-medlemmen Karl Andersson.

Föreningen är fortsatt med i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Vi får ta del av en mängd information som är viktig för uppfinnare och nya medlemmar kommer till, beroende på initial kontakt med SUF.

Thorild Ljunggren och Leif Erlandsson deltog vid CERTECs 20-årsjubileum i Lund den 17 oktober, samma dag som SUFs extra årsmöte i Stockholm.

Föreningens medlemmar och styrelse samt ekonomi

Föreningens förste ordf och till sin död ständigt aktiv och pådrivande medlem, Arne Ohlson, avled i oktober. Föreningen var representerad på hans begravning och till minnet av Arne hölls en tyst minut vid oktobermötet.

Föreningen har under året haft 48 medlemmar. Styrelsen har 8 gånger haft protokoll­förda sammanträden samt därutöver haft flera överläggningar per telefon och via e-post.

Föreningens ekonomi är fortsatt solid. Ökade utgifter för lokaltillgång framgent har kompenserats tillfälligt genom bidrag från Malmö stad. För nästkommande år (2009) kommer styrelsen att föreslå en blygsam avgiftshöjning, för att täcka kostnaden för medlemmarnas medlemskap i SUF. Likvida tillgångar per 31 dec. 2007 är drygt 43 000 kr. Föreningens intäkter består av medlemsavgifter, ytterligare dock för 2007, som nämnts, ett engångsbidrag från Malmö stad. Föreningen har inga skulder.

Som ovan nämnts sponsras möteslokal, i mån av tillgång, av Malmö Incubator AB, Minc.

 

Föreningens styrelse och övriga uppdragstagare har under 2007 varit följande:

Vald          Period             Mandattid utgår vid årsmötet
Ordförande              Thorild Ljunggren         2007          1 år                           2008
Vice ordförande      Jackie Derving              2007          2 år                           2009
Webmaster              Jackie Derving              2007          2 år                           2009
Sekreterare             Leif Erlandsson             2006          2 år                           2008
Kassör                     Vilnis Bruveris              2007          2 år                           2009
Ord ledamot            Kristian Hansson          2006          2 år                           2008
Suppleant                 Curt Hallberg                2007          1 år                           2008
Suppleant                 Lennart Dennerman     2007          1 år                           2008
Revisor                    Ulf Divall                       2007          1 år                           2008
Revisor                    Percy Thulin                  2007          1 år                           2008
Revisorssuppleant  Lars Berglund               2007          1 år                           2008

Valberedning           Poul Möller, Cecilia Svensson och Percy Thulin (sk)    2008

Malmö den  29 januari 2008

…………………………..               …………………………                ……………………

Thorild Ljunggren                           Leif Erlandsson                               Vilnis Bruveris

ordf                                                  sekr                                                  kassör

…………………………..               …………………………

Jackie Derving                                Kristian Hansson

v ordf