Referat 2006-08-31

Föreningsmöte, torsd. den 31 augusti 2006 kl 1800, hos Minc i Malmö.

Närvarande: (totalt 12 personer).

PROTOKOLL 1. Ordförande Thorild Ljunggren hälsade närvarande medlemmar och gäst välkomna och samtliga ombads göra en mycket kort presentation av sig. Detta var uppskattat eftersom det underlättade gruppbildning vid kaffet. Kvällens gäst Johan Olsson som arbetar på medicinskt utvecklingsföretag har kontakter som kan vara värdefulla för några medlemmar.
2. Thorild gjorde en återblick på vårens föredrag och nämnde speciellt Göran Nyboms, vars PowerPoint-material finns tillgängligt för de medlemmar som vill återuppliva föredraget. Övriga föredrag som fick viss återblick var BG Svenssons, Anders Meitons och Ingemar Johnns.
3. Thorild nämnde också den verkstadsenkät som Jackie fått 6 svar på (av 40 medlemmar). Eftersom styrelsen i dagarna fått nya kontakter om verkstäder är enkätsvaren vilande tills vidare.
4. Wennöskolan har hört av sig om tekniklektion för 6-9 klass. Curt Hallberg är positiv till medverkan.
5. Inkomna skrivelser: Från SUF, om Europeiska uppfinnarpriset Agenturföretag Ingvar Söderberg, kurs i Stockholm, två dagar, 1500 kr Frågor till politiska partierna om deras syn på uppfinnares villkor Distanskurs i Linköping, entrepeneering – utan kostnad. Exportmöjligheter till USA. Möte med USA-representanter. SUFs jubileumsprogram och bilaga till Dagens Industri, 19 sept. Från Miljöforum Halland. Tävling om Miljörelaterade uppfinningar, sista anm dag 15 oktober!
6. Till dagens möte hade styrelsen efterlyst intressenter för möte med riskkapitalister. Två medlemmar har hittills anmält sitt intresse. I samband med denna punkt har en medlem erbjudit föreningens medlemmar tillgång till ett bra sekretessavtal. Kopior av detta kan fås efter hänvändning till Styrelsen / sekreterare.
7. Mötet fick frågan om veckodag för möten. Endast två av mötets deltagare önskade byte till onsdag. Som alternativ diskuterades då att ha kvar torsdagen som ordinarie mötesdag, men vid något tillfälle ha annan dag för att underlätta för de medlemmar som har svårt att frigöra torsdagen.
8. Efter fika och intensiva gruppdiskussioner avslutades mötet cirka 20.30.

Mötesanteckningar förda av       Justerats av

Leif Erlandsson                         Thorild Ljunggren