Referat 2006-02-23

MALMÖ UPPFINNARFÖRENING ÅRSMÖTE torsd. 23 febr 2006 kl. 18.00 hos Minc i Malmö

PROTOKOLL

Närvarande: Totalt 19 medlemmar.

Inbjuden gäst: Ingemar Johnn

1. Mötet öppnas: Ordförande Leif Erlandsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande: Percy Thulin valdes att som mötesordförande leda årsmötet.

3. Val av sekreterare: Leif Erlandsson valdes att som mötessekreterare föra årsmötets protokoll.

4. Röstlängd: Samtliga närvarande medlemmar hade antecknat sig på utlagd lista. Mötet beslöt att listan, som upptog 19 namn skulle utgöra röstlängd.
5. Justeringspersoner: Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Richard Romanowski och Arne Ohlson.

6. Mötets utlysande: Mötet finner att det i behörig ordning varit utlyst.

7. Verksamhetsberättelse: Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Det antecknades till protokollet att även resultat- och balansräkning, liksom revisionsberättelse bör sändas ut i samband med kallelse till årsmötet.

8. Revisions berättelse: Revisionsberättelsen föredrogs av Thorild Ljunggren. Mötet beslöt godkänna denna.

9. Balans- och resultaträkning: Kassören Vilnis Bruveris redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Föreningens tillgångar den 31 dec är 24649 kr och årets överskott är 813 kr. Mötet beslöt fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

10. Ansvarsfrihet: Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Föreningens Mötet beslutade att årets överskott skall överföras i ny räkning för 2006.

12. Årsavgift: Mötet beslöt att medlemsavgiften för nästkommande år skall fortsatt vara 200 kr. Studerande och ungdomar betalar endast 100 kr.

13. Arvoden: Under år 2005 har inga arvoden utbetalats. Mötet beslöt att inte heller för 2006 skall något arvode utgå till styrelse, revisorer eller valberedning. Däremot erhåller medlemmar full ersättning för utlägg i samband med uppdrag för föreningen.

14. Val av ordförande: Mötet väljer enhälligt Thorild Ljunggren till ny ordförande på 1 år. (Ordförande hittills, Leif Erlandsson har avsagt sig omval p g a tidsbrist).

15. Val av styrelse: Till ordinarie ledamöter för en period av 2 år väljs Leif Erlandsson och Kristian Hansson. Till suppleanter för en period om 1 år omväljs Curt Hallberg och Bengt Ekelund.

16. Revisorer: Till revisorer för en period om 1 år valdes Ulf Divall och Karl Wicktor och till revisorsuppleant: revisorsuppleant valdes Gösta Dahl på 1 år.

17. Valberedning: Till ledamöter i valberedningen för en period om 1 år valdes Poul Möller, Bertil Ekelund och Thomas Berglund.

18. Ärende från styrelsen Styrelsen hade till dagen för årsmötet lämnat en verksamhetsplan för 2006. Dokumentet föranledde diskussion och olika synpunkter om medielista, kontakt med Malmö stad, annan lokal för föreningen och ev verkstad togs upp. Härefter antogs verksamhetsplanen som riktlinje för styrelsens arbete under 2006.

19. Övriga ärenden: Fanns inga att behandla.

20. Avslutning: Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat kl 19.30.

Efter årsmötet höll Ingemar Johnn, tidigare chef för samverkansenheten på Malmö högskola, ett intressant föredrag om uppfinnare/entreprenörer i Malmö. Det visar sig att praktiskt taget ingenting finns skrivet om uppfinnare i Malmö, ett faktum som föranledde Ingemar att be MUFF om hjälp att dokumentera eventuella kunskaper om Malmös uppfinnare. Ingemar berättade därefter om de kända släkterna Suell och Kockum, samt personerna bakom namnen Berg, Crafoord, Dunker, Hermod, Påhlsson och Rausing. Uttömmande beskrevs Eric Sigfrid Persson, som ritade och byggde flera nydanande bostadsområden i Malmö.

Med överräckande av utvalda, i glas förpackade drycker, tackade härefter avgående ordföranden, Leif Erlandsson Ingemar Johnn för ett inspirerande föredrag Richard Romanowski för att han tog emot föreningen i sin verksamhet vid januari månads medlemsmöte och slutligen Percy Thulin, som nu lämnar styrelsen efter 8 års uppoffrande arbete för MUFF. Detta saluterade med en varm applåd från mötet.

Percy Thulin tackade Leif Erlandsson för hans insatser som ordförande för MUFF och önskade Thorild Ljunggren välkommen på denna post.

Thorild Ljunggren informerade om möjlighet att ställa ut alster på Hem & Villa-mässan i Malmö, om samverkan med INUG och SIK samt om SUFs innovationsbåt, en kreativ kryssning på Östersjön.

Som avslutning på kvällen bjöd föreningen på smörgåstårta öl/vatten och kaffe.

Vid protokollet                                                Justerats av

————————-                                         ————————–

Leif Erlandsson                                             Thorild Ljunggren

Justeringsmän:

————————                                           —————————

Arne Ohlson                                                    Richard Romanowski