Verksamhet 2006

Mötesdagar under våren

26/1  Torsdag, kl. 18
Mötet ägde rum i, TV4:s gamla lokaler i Malmö,i korsningen Industrigatan och Scheelegatan. Richard Romanowski visade sin klinik, och sin uppfinning, den interaktiva datorstyrda massagen. Dessutom fick vi se en del av de egenkonstruerade maskiner, som används vid tillverkning av de unika manschetterna.

23/2 Torsdag, kl. 18 – Årsmöte Ingemar Johnn, ordförande för Industrihistoriska föreningen i Malmö berättade om uppfinnare, entreprenörer och företag som verkat i Malmö. Protokoll   

30/3  Torsdag, kl. 16 – eller 19.30 i Lund Läs kallelsen här! Se även en nyinsatt (21/3) programpunkt. 27/4 Torsdag, kl. 18
Göran Nybom, VD för JOIN Business & Technology, ska berätta om metoder och hjälpmedel att använda vid produktutveckling, speciellt informationssökning i databaser (i bl.a. KOMPASS) och genvägar att ta beträffande patentinformation.

1/6 Torsdag, kl. 18
VD för CONNECT Skåne, BG Svensson (tidigare verksam inom bank och finans), kommer att tala om såväl Connect-processen som Connects affärsängelsnätverk.

Mötesdagar under hösten

31/8   Torsdag, kl. 18
Kort återblick på vårens föredrag; och Inventering av möjliga produkter inför ett senare möte med riskkapitalister. Mötesprotokoll

28/9   Torsdag, kl. 18
Till detta möte kom Stefan Sjunnesson, tillsammans med Alf-Erik Bondesson och Ewert Jeppsson från Landskrona Idé och Utvecklingsforum, För att berätta om arbetet i den föreningen.Mötesreferat

26/10  Torsdag, kl. 18 – Allmänt medlemsmöte. Vi informerade och diskuterade över ny kunskap om prototypverkstäder, om riskkapital och om kontakter med SUF och andra föreningar.

30/11 Torsdag, kl. 18
Sten Newman från ik2 berättade om hur innovationer tas emot, bedöms och stöds från ik2 och andra håll. Läs referat här

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006
Föreningens mötesverksamhet under 2006

Kalenderårets första medlemsmöte hölls den 26 januari hos Richard Romanowskis företag ”Life Comfort – Rehab Center” på Industrigatan i Malmö där Richard demonstrerade sin uppfinning ”Datorstyrd Interaktiv Massage” med några av medlemmarna som försökspersoner. Mötet bevistades av 23 medlemmar.

Föreningens årsmöte hölls den 23 februari på Minc. 19 medlemmar deltog, utsåg ny styrelse och fattade beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2007. Efter årsmötet höll Ingemar Johnn ett föredrag om uppfinnare/entreprenörer i Malmö.

Torsdagen den 30 mars 2006 hölls föreningsmöte på Boföreningen Russinet i Lund där denna sociala innovation för ”boende i andra halvan av livet” presenterades och demonstrerades av boende i huset. Vid mötet presenterade också Anders Meiton, Göteborg sitt företag Idébanken. Vid mötet deltog 10 medlemmar varav några tidigare på dagen hade deltagit i ett seminarium på Kemicentrum i Lund med Skånska Ingenjörsklubben och INUG, Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser.

Torsdagen den 27 april demonstrerade Göran Nybom från JOIN Business & Technology AB på Ideon i Lund vid möte på Minc online hur informationssökning på Internet för produktutveckling kan gå till. 14 medlemmar deltog.

Torsdagen den 1 juni 2006 informerade BG Svensson, VD för CONNECT Skåne, vid möte på Minc Connectprocessen och speciellt språngbrädorna där uppfinnare får ett första tillfälle att inför kritisk publik försöka vinna intresse för sin produkt/tjänst. 11 medlemmar deltog samt fem gäster från andra uppfinnarföreningar i Skåne.

Höstens första medlemsmöte hölls torsdagen den 31 augusti på Minc varvid återblickar på vårens möte gjordes, aktuell information lämnades och gruppdiskussioner skedde. 12 medlemmar deltog.

Torsdagen den 28 september presenterade Stefan Sjunnesson och två andra medlemmar från Landskrona Innovations- och Utvecklingsforum, LIUF, vid möte på Minc ett samarbetsprojekt som denna förening dragit ingång tillsammans med en gymnasieskola, Gullstrandsskolan, och näringslivet i Landskrona för att stimulera skolelevers intresse för uppfinnarverksamhet och som stöds av Sparbanksstiftelsen i Skåne. Föredragningen ledde till livlig debatt med medlemmar hos Muff. I mötet deltog 9 medlemmar och tre gäster från LIUF.

Torsdagen den 26 oktober hölls ett allmänt medlemsmöte på Minc. Kristian Hansson berättade från SUFs ordförandekonferens och en medlem presenterade ett projekt han höll på med. 10 medlemmar deltog.

Torsdagen den 30 november informerade Sten Newman och Annette Lundfall från ik 2 vid möte på Minc om detta rådgivarorgans verksamhet och om de stödformer med statliga medel för uppfinnare som finns. Vid mötet informerade även Kristian Hansson fortsatt från SUFs ordförandekonferens och om Lokalgruppens arbete samt visade med hjälp av dator på storskärm hur man kunde lägga in uppgifter om kompetens- och intresseområden på Muffs hemsida för information till andra medlemmar. 10 medlemmar deltog vartill kom fem gäster som potentiella medlemmar.

Någon gemensam julmiddag hölls inte detta år. Föreningens och medlemmars övriga verksamhet

Föreningen har en uppskattad hemsida, som berömvärt sköts av Jackie Derving. Den genererar många nya kontakter och även nya medlemmar. Hemsidan har under året kompletterats med flera länkar som kan underlätta produktutvecklingsarbetet. Hemsidesadressen har under året ändrats till www.malmouppfinnare.se.

Föreningen representerades på SUFs årsmöte samt 120-årsjubileum av Thorild Ljunggren och på SUFs ordförandekonferens av Kristian Hansson som även invalts i en arbetsgrupp på SUF rörande medlemsfrågor.

Föreningen har förlängt kontraktet och har kunnat ha mötesverksamhet på Malmö Incubator AB, Minc under hela året.

Curt Hallberg har hållit lektioner i skolor under året. Bl.a. har Wennöskolan i Malmö och Sandeplansskolan i Höllviken besökts.

Kontakt har under året etablerats med Snilleblixtarna i Skåne. Thorild Ljunggren och Leif Erlandsson deltog som inbjudna i Snilleblixtmässa i Stadshallen i Lund i december.

Några medlemmar – Arne Ohlson, Norma Niklasson och Thorild Ljunggren – tillsammans med medlemmar från andra uppfinnarföreningar ställde under våren ut på Hem och Villamässa på Malmömässan på utrymme som gratis ställts till Svenska Uppfinnareföreningens disposition.

Föreningen är fortsatt med i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Vi får ta del av en mängd information som är viktig för uppfinnare och nya medlemmar kommer till, beroende på initial kontakt med SUF.

Föreningen har haft en överenskommelse med ALMI Skåne AB/ik2 om ett pilotprojekt som inneburit att föreningen disponerat en medelsram av upp till 25.000 kr att användas som förstudiemedel under tiden november 05 – april -06. Av denna medelsram har av en inom styrelsen tillsatt jury ett belopp om 8.000 kr tilldelats ett projekt som ansetts uppfylla ställda krav för att bidrag skall kunna ges. Juryns beslut kan inte överklagas.

Styrelsen har utsett Thorild Ljunggren att tillsammans med representanter för andra uppfinnarföreningar i Skåne samt ALMI deltaga i juryarbete inför utseende av mentorprisstipendiater till av SUF utlysta mentorpriser. Till mentorpristagare från Skåne utsågs enhälligt Sten Newman och Wilhelm Welin.

Föreningen är ansluten till Skånes Innovations Allians, en än så länge lös sammanslutning av Uppfinnarföreningar (eller motsvarande) i Skåne. Alliansen bildades i juni -05, vid ett möte på C4 i Kristianstad.

Styrelsen har under året gjort omfattande inventeringar av möjliga lokaler där uppfinnare kan bedriva framställning av prototyper. Enskilda föreningsmedlemmar har härvid bidragit med tips. Arbetet härmed fortsätter under 2007.

Ett flertal konsultationer har getts till uppfinnare såväl per telefon som vid inbokade möten. Nya intressenter har dessutom ringts upp och inbjudits till möten.

Ett möte hölls på Minc under hösten mellan SUFs nytillträdde styrelseordförande Peter Jörgensen och företrädare för Muff och LIUF inför tidigare nämnd ordförandekonferens inom SUF.

Information om Muff har under året getts till Internationella Företagareföreningen (hos ALMI). Information om Muff har också lagts in på Internetportalen ”verkstad syd.se” i syfte att marknadsföra Muff gentemot företagssidan.

Styrelsen har under året medverkat med förslag på skånska uppfinningar på förfrågan från den engelskspråkiga, Malmöbaserade tidningen South of Sweden Magazine samt gjort en inventering av medlemmars uppfinningar för en tilltänkt filminspelning på förfrågan av Jaily Casting, Malmö.

En projektgrupp bestående av styrelsemedlemmen Kristian Hansson och Cecilia Svensson har tagit fram en verbal beskrivning av Malmö Uppfinnarförening och en processbeskrivning för hur vi kan ta hand om våra uppfinnare. Projektgruppens arbete kommer att presenteras för medlemmarna vid lämpligt tillfälle.

Ett informationsmaterial att tillställas nya medlemmar har förberetts under året. Det är tänkt att kunna tillämpas någon gång in på 2007.

Ett internetbaserat utvecklingsarbete avsett att effektivisera såväl styrelsearbete som kontakter med medlemmarna har under hösten inletts med ett Minc-baserat företag, Ninetech. Utvecklingsarbetet kommer att fortsättas under 2007.

Föreningens medlemmar och styrelse samt ekonomi

Föreningen har under året haft 41 medlemmar. Styrelsen har 9 gånger haft protokollförda sammanträden samt därutöver haft flera överläggningar per telefon och via e-post. Lokalgruppen har därjämte haft egna sammanträden.

Föreningens ekonomi är solid. Osäkerhet avseende tillgång till lokaler framgent samt fördyrad kaffehållning vid mötena gör dock att medlemsavgiften måste hållas på samma nivå som tidigare. Likvida tillgångar per 31 dec. 2006 är drygt 24.000 kr. Föreningen har inga anslag eller andra intäkter än medlemsavgifter. Föreningen har inga skulder.

Brevpapper och kuvert för vår korrespondens sponsras dock av tryckeri Wiking i Malmö, vilket föreningen tacksamt har tagit emot. Som ovan nämnts sponsras möteslokal, i mån av tillgång, av Malmö Incubator AB, Minc.

Föreningens styrelse och övriga uppdragstagare har under 2006 varit följande:

Vald Period Mandattid utgår
Ordförande Thorild Ljunggren 2006 1 år 2007
Vice ordförande,Webmaster Jackie Derving 2005 2 år 2007
Sekreterare Leif Erlandsson 2006 2 år 2008
Kassör Vilnis Bruveris 2005 2 år 2007
Ord ledamot Kristian Hansson 2006 2 år 2008
Suppleant Curt Hallberg 2006 1 år 2007
Suppleant Bengt Ekelund 2006 1 år 2007
Revisor Ulf Divall 2006 1 år 2007
Revisor Karl Wicktor 2006 1 år 2007
Revisorssuppleant Gösta Dahl 2006 1 år 2007
Valberedning Poul Möller, Bertil Ekelund och Thomas Berglund 2007

 

Malmö den 25 januari 2007

 

………………………….. ………………………… ……………………

Thorild Ljunggren           Leif Erlandsson            Vilnis Bruveris

ordf                              sekr                             kassör

 

………………………….. …………………………
Jackie Derving               Kristian Hansson v ordf