Referat 2005-02-24

MALMÖ UPPFINNARFÖRENING ÅRSMÖTE torsd. 24 febr 2005 kl. 18.00 hos Minc i Malmö

PROTOKOLL Närvarande: 15 medlemmar.

1. Mötet öppnas: Ordföranden Leif Erlandsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Val av ordförande: Percy Thulin valdes som mötesordföranden att leda årsmötet.
3. Val av sekreterare: Bengt Ekelund valdes som mötessekreterare och att föra årsmötets protokoll.
4. Justering av röst- Alla de närvarande har betalt medlemsavgiften för innevarande år, längden: och är röstberättigande.
5. Justeringsmän: Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Lars Berglund och Richard Romanowski.
6. Mötets utlysande: Mötet finner att det i behörig ordning varit utlyst enligt stadgarna.
7. Verksamhets- Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av mötet och läggs till handlingarna. berättelse:
8. Revisions- Ulf Divall föredrog revisorernas berättelse, som godkändes av mötet och berättelse: läggs till handlingarna.
9. Balans- och Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen för år 2004 resultaträkning: och som läggs till handlingarna.
10. Ansvarsfrihet Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. för styrelsen:
11. Föreningens Mötet beslutar att föreningens tillgångar och årets resultat skall överföras till resultat: innevarande kalenderårs räkenskap.
12. Årsavgift: Mötet beslutar, att medlemsavgiften för nästkommande år skall vara oförändrad kr 200:- och för ungdomar och studeranden 100:-/år.
13. Arvoden: Under verksamhetsåret har inga arvoden utbetalats.
14. Val av ordförande: Omval av Leif Erlandsson på 1 år enligt §4.
15. Val av styrelse- Mötet beslutar omval av Vilnis Bruveris och nyval av Jackie Derving för en period ledamöter av 2 år.Till suppleanter för en period om 1 år omvaldes Bengt Ekelund och nyval suppleanter: för Curt Hallberg enligt §4.
16. Revisorer och Till revisorer för en period om 1 år valdes Ulf Divall och Karl Wicktor. revisorsuppleant: Till revisorsuppleant valdes Thorild Ljunggren på 1 år enligt §7.
17. Valberedning: Till ledamöter i valberedningen för en period om 1 år valdes Bertil Åkesson, Bertil Ekelund och Jan-Erik Vallin enligt §8.
18. Ärenden från styr- Inga förslag eller motioner fanns att behandla. else eller medlem:
19. Övriga ärenden: Fanns inga att behandla. 20. Avslutning: Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat kl 18.45

Efter årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta öl/vatten och kaffe och kaka.

 

 

Vid protokollet                                                            Justerats av

————————-                                                          ————————–

Bengt Ekelund                                                             Percy Thulin

 

Justeringsmän:

 

————————                                                          —————————–

Lars Berglund                                                              Richard Romanowski